Kvalita Precíznosť Bezpečnosť
elektroinštalácie, outsourcing údržby a prevádzky elektro,
dozorovanie a riadenie stavieb a poradenská činnosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania

v prípade, že máte záujem pracovať v anšej spoločnosti, je potrebné vyplniť nasledujúci osobný dotazník a dať súhlas našej spoločnosti so spracovaní Vašich osobných údajov za účelom výberového konania.
Vyplňte prosím nasledujúci formulár, priložte Váš profesný životopis a kliknite na ODOSLAŤ. povinné údaje sú označené "*".
Vyhradzujeme si právo spätne kontaktovať len vybreaných uchádzačov, ktorý budú spĺňať naše požiadavky.

OSOBNÝ DOTAZNÍK
Slotraco s.r.o., Kolonáda 944, 972 01 Bojnice
Priezvisko, meno, titul: *
Deň, mesiac, rok narodenia: *
Miesto, (štát) narodenia: *
Telefónne číslo: *
Email: *
Trvalé bydlisko
(Mesto, Ulica, PSČ): *
Prechodné bydlisko:
(Mesto, Ulica, PSČ)
Názov zdravotnej poisťovne:
Vzdelanie Druh školy, výchovy, odbor Počet tried / semestrov Rok skončenia Druh skúšky
základné
stredné
stredné odborné
úplné stredné
vyššie odborné
VŠ vzdelanie 1. Stupňa (bakalárske)
VŠ vzdelanie 2. Stupňa (magisterské, inžinierske)
VŠ vzdelanie 3. Stupňa (doktorandské)
špecializované formy vzdelávania (pedagogické minimum)
druh doplnenia kvalifikácie
nedokončené vzdelanie
VYUČENÝ
v organizácii (podniku) v roku v odbore
ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV
jazyk stupeň znalosti
PRIEBEH PREDCHÁDZAJÚCICH ZAMESTNANÍ
(uveďte všetky zamestnania, vrátane materskej a rodičovskej dovolenky, vojenskej zakl. služby a civilnej služby)
Záznamy zamestnávateľa
ZAMESTNÁVATEĽ Názov - sídlo Pracovné zaradenie Od: deň, mesiac, rok Do: deň, mesiac, rok rokov mesiacov
Máte ešte iný pracovný pomer?
Zamestnávateľ – názov a sídlo Druh činnosti Od Úväzok Budete uplatňovať nárok na zľavu dane u iného zamestnávateľa?
Ano
Nie
Uveďte ďalšie okolnosti charakterizujúce Vaše ďalšie odborné znalosti, spôsobilosti (napr. vodičský preukaz, druh a pod.)
Rodinný stav: Veľkosť pracovnej obuvi: Veľkosť pracovného odevu:
Súhlas so spracovaním osobných údajov
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „súhlas“)
Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov spoločnosti Slotraco , s.r.o., Kolonáda 944, 972 01 Bojnice, IČO: 363 168 22 (ďalej len „prevádzkovateľ“ ), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v zaslanom životopise (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, vzdelanie, pracovné skúsenosti) s cieľom výberového konania na obsadenie pracovného miesta u prevádzkovateľa na pozíciu stavebného a prevádzkového elektrikára.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania, po ktorom budú osobné údaje neúspešných uchádzačov vymazané.
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu, na ktorú je zasielaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.slotraco.sk v časti Ponuka práce.

Áno a udeľujem súhlas
Nie a neudeľujem súhlas
Vypočítajte výsledok a vpýšte do rovnice: 24 + 44 =
STC SLOTRACO, s.r.o., Kolonáda 944, 972 01 BOJNICE, Slovenská Republika
Created by WebCreative.info © 2010 - 2024 All rights reserved.